Stadgar Åkersjöns Snöskoterklubb

Stadgar Åkersjöns Snöskoterklubb§1 Namn: Klubbens namn är Åkersjöns Snöskoterklubb.


§2 Ändamål: Klubbens uppgift, som är ideell, skall vara att ta till vara på medlemmarnas intressen i snöskoter- och skidfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken och skidleder, samt att arrangera aktiviteter.


§3 Medlemskap: Medlemmar kan envar vinna som erlägger av klubben fastställd årsavgift, samt förbinder sig att följa klubbens stadgar.


§4 Medlems skyldigheter: Medlem skall vid färd med snöskoter iakttag att grannlaga uppträdanade mot övriga intressegrupper, undvika okynneskörning inom utpräglade skidturistcentra såsom hotell- och fritidsområden, skidbackar, skidliftar, skidspår eller områden där snöskoter kan ha störande effekt, samt att i mån av möjlighet bistå fjällfarande och fjällräddningstjänst.


§5 Klubbens styrelse: Klubbens styrelse väljs vid årsmötet och skall bestå av minst 7 ledamöter.
Ordförande och Sekreterare väljs för en tid av 2 år vid första årsmötet. Vice ordförande samt Kassör väljs för en tid av 2 år vid klubbens andra årsmöte. Därefter väljs dessa poster på 2 år. Valet av ledamöter avser en ledamot på 2 år, en ledamot på 1 år, en suppleant på 2 år och en suppleant på 1 år. Skulle stämman vid årsmötet välja ytterligare ledamöter till styrelsen skall dessa väljas för en tid på 1 år. Styrelsen beslutsför då minst 5 av ledamöter är närvarande.

§6 Årsmöte: Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

  • Val av justeringsmän.
  • Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning.
  • Föredragning av styrelseberättelse.
  • Föredragning av kassaberättelse.
  • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
  • Bestämmande av årsavgift.
  • Ärenden som väcks eller ingivits till styrelsen.
  • Övriga ärenden.


§7 Uteslutning: Medlem som grovt förbryter sig mot klubbens stadgar och andra, kan genom mötesbeslut av styrelsen uteslutas ur klubben.


Ladda ner stadgarna som pdf >
Kommentarer är stängda.