Årsmötesprotokoll 2019-11-16

Årsmötesprotokoll 2019-11-16

Protokoll Årsmöte Åkersjöns Snöskoterklubb
Fjällgården Åkersjön

2019-11-16

1. Mötets öppnande

2. Mattias Lönn valdes till ordförande för mötet.

3. Ulrika Ring valdes till sekreterare för mötet.

4. Marie Ringdal och Jan Sollerman valdes till justerare tillika rösträknare

5. Årsmötet fann att mötet hade utlysts i tid

6. Mattias Lönn och Håkan Jonsson föredrog verksamhets- och kassaberättelsen.

7. Föredrag av revisionsberättelsen vilken är i god ordning.

8. Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet

9. Håkan Jonsson valdes till kassör på två år

10. Per Jakobsson, Peter Nordgren och Rob Andersson valdes som ledamöter på två år.
(Mattias Lönn, Ulrika Ring, Anders Nilsson och Emil Öberg har ett år kvar)

11. Andreas Haglund valdes till suppleant på två år

12. Yvonne Mutsaers valdes till revisor på ett år

13. Revisorsuppleant ej tillsatt. Årmötet ger styrelsen uppdrag att tillsätta en revisorsuppleant

14. Valberedning ej tillsatt. Årsmötet ger styrelsen uppdrag att tillsätta en valberedning.

15. Medlemsavgiften godkänns av årsmötet

16. Mötet avslutas

Kommentarer inaktiverade.
© Åkersjöns Snöskoterklubb | All rights reserved